Invitaţie de participare achiziţia serviciilor de consultanță pentru arhitectura rețelei de hosting

Invitaţie de participare achiziţia serviciilor de consultanță pentru arhitectura rețelei de hosting, soluţie pentru activitatea de experimentare în cadrul proiectului INcreator

S.C. INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING S.R.L., beneficiar al proiectului „DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A UNUI INSTRUMENT PENTRU CREAREA DE CONȚINUT DIGITAL EDUCAȚIONAL ADAPTATIV - INcreator”, ID 1279, SMIS 38994, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 404/ 2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 2 – „Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare” invită operatorii economici interesaţi să depună oferte în scopul atribuirii contractului de servicii de consultanță pentru arhitectura rețelei de hosting, soluţie pentru activitatea de experimentare în cadrul proiectului INcreator

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă servicii de consultanţă pentru realizarea arhitecturii rețelei de hosting, soluție pentru activitatea de experimentare. Serviciile vor fi prestate la sediul Beneficiarului

Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata estimată 1 lună de zile de la semnarea acestuia.

Valoarea estimată a contractului: 95.000 lei fără TVA

Procedura de atribuire a contractului de servicii: achiziţie directă conform Ordinului MFE nr. 1120/2013

Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 13 decembrie 2013, ora 12:00

Data și ora de deschidere a ofertelor: 13 decembrie 2013, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul din Şoseaua Virtuţii, nr.19D, etaj 3, sector 6 Bucureşti.

Oferta va conține:

-   Propunerea financiara presupune prezentarea Formularului de Oferta, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Prețul din Formularul de Oferta va reprezenta prețul total al serviciilor ce fac obiectul achiziției (fără TVA) si va fi exprimat in lei.

-   Propunerea tehnica care va conține un comentariu al specificațiilor tehnice prezentate in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective. Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele şi informaţiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută dar şi orice alte informaţii pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice. Cerințele prevăzute in caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Modul de întocmire a ofertei

Documentele se întocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc intr-un plic exterior, închis si netransparent.

 

Pentru mai multe detalii si documentatia aferenta achizitiei ne puteți contacta la adresa de e-mail achiziţii@insoft-dc.ro sau pe fax: 0314 370015, persoana de contact Georgiana Arsene, responsabil achiziţii.

 

Pentru clarificări ne puteți contacta la adresa de e-mail achiziţii@insoft-dc.ro sau pe fax: 0314 370015, persoana de contact Georgiana Arsene, responsabil achiziţii.