Invitaţie de participare la achiziţia serviciilor de consultanță și servicii echivalente pentru realizarea prototipului – INcreator în vederea optimizării utilizabilităţii prototipului

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

 

S.C. INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING S.R.L., beneficiar al proiectului „DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A UNUI INSTRUMENT PENTRU CREAREA DE CONȚINUT DIGITAL EDUCAȚIONAL ADAPTATIV - INcreator”, ID 1279, SMIS 38994, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 404/ 2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 2 – „Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare” invită operatorii economici interesaţi să depună oferte în scopul atribuirii contractului de servicii de consultanță şi servicii echivalente pentru realizarea prototipului în cadrul proiectului INcreator

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă servicii de consultanţă în vederea optimizării utilizabilităţii prototipului și efectuarea testării de utilizabilitate (Usability testing) necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului. Serviciile vor fi prestate la sediul Beneficiarului.  Serviciile vor fi prestate la sediul Beneficiarului

Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata estimată 1 lună de zile de la semnarea acestuia.

Valoarea estimată a contractului: 85.000 lei fără TVA

Procedura de atribuire a contractului de servicii: achiziţie directă conform Ordinului MAEUR nr. 1050/29.10.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776/16.11.2012 şi OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare

Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 31 iulie 2013, ora 12:00

Data și ora de deschidere a ofertelor: 31 iulie 2013, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul din Şoseaua Virtuţii, nr.19D, etaj 3, sector 6 Bucureşti.

Oferta va conține:

-   Documentele de calificare

Se vor prezenta următoarele documente:

  • Declarații privind situația personala a ofertantului - conform modelelor anexate invitaţiei de participare, din care sa reiasă faptul ca ofertantul ca nu se încadrează in prevederile art. 180, 181 din OUG nr. 34/2006 cu completările si modificările ulterioare;
  • Certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului/autorizație de funcționare/altele echivalente care sa dovedească forma de înregistrare. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului - forma de prezentare : copie lizibila semnata si stampilata de către reprezentantul ofertantului si care sa conțină mențiunea "conform cu originalul".
  • Fisa de informații generale conform modelului anexat invitaţiei de participare
  • Situația privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimul an, conform modelului anexat invitaţiei de participare.
  • Declarație prin care ofertantul se obliga sa respecte condițiile de munca si protecție a muncii.

-   Propunerea financiara presupune prezentarea Formularului de Oferta, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Prețul din Formularul de Oferta va reprezenta prețul total al serviciilor ce fac obiectul achiziției (fără TVA) si va fi exprimat in lei.

-   Propunerea tehnica care va conține un comentariu al specificațiilor tehnice prezentate in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective. Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele şi informaţiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută dar şi orice alte informaţii pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice. Cerințele prevăzute in caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Modul de întocmire a ofertei

Documentele de calificare împreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se întocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc intr-un plic exterior, închis si netransparent.

Pentru clarificări ne puteți contacta la adresa de e-mail achizitii@insoft-dc.ro  sau pe fax: 0314 370015, persoana de contact Georgiana Arsene, responsabil achiziţii.

Documente

Caiet sarcini servicii consultanta.pdf

Formulare prototip.pdf