Invitatie de participare consumabile INSAV

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE ACHIZIŢIA DE MATERIALE NECESARE PE PERIOADA DE DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI SISTEM AVANSAT PENTRU REDUCEREA PIERDERILOR ÎN TRANSPORTUL UTILITĂȚILOR DE INTERES STRATEGIC, BAZAT PE INFRASTRUCTURA IT ȘI SUPRAVEGHERE AERIANĂ AUTONOMĂ (INSAV)

 

S.C. INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING S.R.L., beneficiar al proiectului SISTEM AVANSAT PENTRU REDUCEREA PIERDERILOR ÎN TRANSPORTUL UTILITĂȚILOR DE INTERES STRATEGIC, BAZAT PE INFRASTRUCTURA IT ȘI SUPRAVEGHERE AERIANĂ AUTONOMĂ (INSAV), nr. 1752 /cod SMIS – CSNR 47532, contract de finanţare 484/31.07.2013, invită operatorii economici interesaţi să depună oferte în scopul atribuirii contractului de furnizare materiale necesare implementării proiectului în perioada de dezvoltare experimentală.

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă furnizarea şi livrarea la locaţia de implementare a proiectului INSAV din Șoseaua Virtuţii, nr. 19D, Parter/etaj 2-3, sector 6, BUCUREŞTI a materialelor necesare pe perioada de dezvoltare experimentală în cadrul proiectului INSAV, conform specificaţiilor caietului de sarcini.

Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata estimată 6 luni de zile de la semnarea acestuia.

Valoarea estimată a contractului: 25.000 lei fără TVA

Procedura de atribuire a contractului de servicii: achiziţie directă conform Ordinului MAEUR nr. 1050/29.10.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776/16.11.2012 şi OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare

Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 27 septembrie 2013, ora 12:00

Data și ora de deschidere a ofertelor: 27 septembrie 2013, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul din Şoseaua Virtuţii, nr.19D, etaj 3, sector 6 Bucureşti.

Oferta va conține:

  • Documentele de calificare

Se vor prezenta următoarele documente:

  • Declarații privind situația personala a ofertantului - conform modelelor anexate invitaţiei de participare, din care sa reiasă faptul ca ofertantul ca nu se încadrează in prevederile art. 180, 181 din OUG nr. 34/2006 cu completările si modificările ulterioare;
  • Certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului/autorizație de funcționare/altele echivalente care sa dovedească forma de înregistrare. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului - forma de prezentare : copie lizibila semnata si stampilata de către reprezentantul ofertantului si care sa conțină mențiunea "conform cu originalul".
  • Fisa de informații generale conform modelului anexat invitaţiei de participare
  • Propunerea financiara presupune prezentarea Formularului de Oferta, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Prețul din Formularul de Oferta va reprezenta prețul total al produselor ce fac obiectul achiziției (fără TVA) si va fi exprimat in lei.
  • Propunerea tehnica care va conține un comentariu al specificațiilor tehnice prezentate in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile respective. Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele şi informaţiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută dar şi orice alte informaţii pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice. Cerințele prevăzute in caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Modul de întocmire a ofertei

Documentele de calificare împreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se întocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc intr-un plic exterior, închis si netransparent.

Pentru clarificări ne puteți contacta la adresa de e-mail achiziţii@insoft-dc.ro  sau pe fax: 0314 370015, persoana de contact Georgiana Arsene, responsabil achiziţii.

Documente

Caiet de sarcini - materiale consumabile - INSAV

Formulare materiale consumabile INSAV

Model Contract materiale consumabile INSAV